Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Altyapı İşlerine Ait Kazı – Dolgu (Tesviye) Yapım İşi İhale Duyurusu

İHALE İLANI

 

a) İşveren’in Adı ve Adresi : DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No: 43/51 Konak İZMİR
b) İhale Dosyası ve Teklifin teslim edileceği yer : İzmir Ticaret Odası Atatürk Caddesi No:190, 35220 Alsancak / İZMİR (4. kat)
c) İşveren İletişim Bilgileri: : 0 232 402 70 70 – [email protected]www.dikilitdiosb.org.tr
ç) İhale Dokümanı Satış Bedeli : 2.000,00-TL olup söz konusu bedel Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Halk Bankası İzmir Şubesi TR39 0001 2009 4300 0016 3412 70 Nolu IBAN hesabına yatırılacaktır.
d) İhalenin Adı : Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Altyapı İşlerine Ait Kazı – Dolgu (Tesviye) Yapım İşi
e) İşin Yapılacağı yer : İzmir İli, Dikili İlçesi İsmetpaşa Mah. 397 ada, 20, 30, 32 parsel, 398 ada 2, 3 parsel ve 399 ada 46, 48 parsellerinde yer alan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi.
f) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür.
g) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ğ) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23/05/2022 – Saat 10:00
h) İhalenin Yeri: : İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonu

1. İhale Kapsamında Yapılacak İşler:

 

 

1.1. %100 makine ile her türlü cins ve zeminde (serbest kazı), şantiye içi nakliyesi (saha içi), serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması,

1.2. Sahada bulunan nebati veya dolguya uygun olmayan toprak malzemenin kazısı yapılarak saha içinde İŞVEREN tarafından belirlenen alanlara nakledilmesi ve serilmesi,

1.3. Bölge içinde yer alan ve Tahtalı Deresine kadar devam eden kuruma kanalının tamamının makine ile her türlü cins ve zeminde her türlü bitkinin temizlenmesi ve kanalın akar kotuna getirilmesi için her türlü imalatın yapılması çıkan malzemenin saha içinde İŞVEREN tarafından belirlenen alanlara nakledilmesi ve serilmesi,

1.4. Dikili Jeotermal A.Ş.’ye ait mevcut ısı merkezindeki jeotermal dönüş suyunu mevcut V1 kuyusuna kadar olan 720 m uzunluktaki güzergahta HDPE boru döşenmesi ve V1 kuyusuna bağlanması,

2. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Yeterlilik :

2.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az %30’si oranında yapılan, denetlenen ya da yönetilen,

2.2. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %30’sine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

2.3. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %30’si oranında denetlenen ya da yönetilen,

2.4. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

2.5. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

2.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda, en fazla iş bitirmeye sahip ortağın iş bitirmesi, toplam iş bitirmenin en az %51’i olmak durumundadır.

2.7. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Organize Sanayi Bölgeleri her türlü altyapı, kazı ve/veya dolgu ve tesviye yapım işleri ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinden A-IV (İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri, A-V (Karayolu İşleri),  A-VI (Demiryolu İşleri), A-VII (Havaalanı İşleri), A-IX (Su Yapıları) ilgili gruplar benzer iş sayılacaktır.

3. İsteklilerin Teklif Başvurusunda Aranacak Zorunlu Belgeler

3.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3.2. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

3.3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu ( teklif bedelinin %3’ü) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatlarınyatırıldığını gösteren makbuz,

3.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

3.5. İsteklinin son on beş yılda bitirdiği altyapı işlerine ait liste,

3.6. İstekliye ait iş deneyim belgeleri,

3.7. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Yer Görme Belgesi,

3.8. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin taahhütname,

3.9. Makine ve diğer ekipmana ilişkin taahhütname,

3.10. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,

3.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

3.12. Taslak iş programı,

3.13. İdari Şartname, Genel Teknik Şartname, Özel Teknik Şartname, Bilgi Güvenliği, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi ve Sözleşme Taslağının her sayfasında kaşe ve imzalanmış hali,

Sorular İçin İlgili Personelinin Adı, Soyadı/Unvanı:

Burak CİVELEKOĞLU (Harita Mühendisi), Burhan CEYLAN (İnşaat Mühendisi)

Not: İhale ile şartlara ve dokümanlarına ücretsiz göz atmak için “Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No:43 (99 Basamak İş Merkezi) Kat:5 Daire:51 Konak/İzmir” adresinden ulaşabilirsiniz.

EK-1: Birim Fiyat Teklif Cetveli ( İndirmek İçin Tıklayın)