Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Altyapı İşlerine Ait 2. Etap Kazı – Dolgu (Tesviye) Yapım İşi İhale Duyurusu

İHALE İLANI

a) İşveren’in Adı ve Adresi:DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İzmir Ticaret Odası, Atatürk Cad. No: 190, 35220 Alsancak/İZMİR
b) İhale Dosyası ve Teklifin teslim edileceği yer:İzmir Ticaret Odası Atatürk Caddesi No:190, 35220 Alsancak / İZMİR (5. kat)
c) İşveren İletişim Bilgileri::0 232 402 70 70 – [email protected] – www.dikilitdiosb.org.tr
ç) İhale Dokümanı Satış Bedeli:5.000,00-TL olup söz konusu bedel Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Halk Bankası İzmir Şubesi TR26 0001 2009 7210 0016 0001 61 Nolu IBAN hesabına yatırılacaktır.
d) İhalenin Adı:Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Altyapı İşlerine Ait 2. Etap Kazı – Dolgu (Tesviye) Yapım İşi
e) İşin Yapılacağı yer:İzmir İli, Dikili İlçesi İsmetpaşa Mah. 397 ada, 20, 30, 32 parsel, 398 ada 2, 3 parsel ve 399 ada 46, 48 parsellerinde yer alan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi.
f) İşin Süresi:İşin bitişi 31.12.2023 tarihidir.
g) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ğ) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:11/08/2023 – Saat 11:00
h) İhalenin Yeri::İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonu

1. İhale Kapsamında Yapılacak İşler:

 1.1. •Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her türlü zeminde (serbest kazı), şantiye içi nakliyesi (saha içi), serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması,

2. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Yeterlilik:

2.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

2.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, en geç ihale tarihinden üç ay önce alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli

2.3 Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İŞVEREN’e yatırıldığını gösteren makbuz.

2.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

2.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

2.6. İSTEKLİ’nin son on yılda bitirdiği altyapı işlerine ait liste,

2.7. İş Deneyim Belgesi, İSTEKLİN’in kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İŞVEREN’ce kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini, denetlediğini veya yönettiğini gösteren belge niteliğinde olacaktır. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Yönetme Belgesi ve İş Denetleme Belgesi’dir. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

2.7.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

2.7.2. İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, teklif bedelinin en az %15’i oranında yapılan, denetlenen ya da yönetilen,

2.7.3. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %15’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

2.7.4. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %15’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

2.7.5. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

            işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

2.7.6. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %15’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

2.7.7. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Organize Sanayi Bölgeleri her türlü altyapı, kazı ve/veya dolgu ve tesviye yapım işleri ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinden A-IV (İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri, A-V (Karayolu İşleri),  A-VI (Demiryolu İşleri), A-VII (Havaalanı İşleri), A-IX (Su Yapıları) ilgili gruplar benzer iş sayılacaktır.

3. İsteklilerin Teklif Başvurusunda Aranacak Zorunlu Belgeler

3.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3.2. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

3.3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu (teklif bedelinin %1’ü) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuz,

3.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

3.5. İsteklinin son on beş yılda bitirdiği altyapı işlerine ait liste,

3.6. İstekliye ait iş deneyim belgeleri,

3.7. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Yer Görme Belgesi,

3.8. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin taahhütname,

3.9. Makine ve diğer ekipmana ilişkin taahhütname,

3.10. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,

3.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

3.12. Taslak iş programı,

3.13. İdari Şartname, Genel Teknik Şartname, Özel Teknik Şartname, Bilgi Güvenliği, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi ve Sözleşme Taslağının her sayfasında kaşe ve imzalanmış hali,

Sorular İçin İlgili Personelinin Adı, Soyadı/Unvanı:

Samet BAŞEĞMEZ, (Bölge Müdürü)

İletişim: 0544 395 89 80

Murat GÜNER (Bölge Müdür Yardımcısı)

İletişim: 0532 154 37 10

Burhan CEYLAN (İnşaat Mühendisi)

Not: İhale ile şartlara ve dokümanlarına ücretsiz göz atmak için İzmir Ticaret Odası, Atatürk Cad. No: 190, kat: 5 35220 Alsancak/İZMİR adresinden ulaşabilirsiniz.

Birim Fiyat Teklif Cetvelini İndirmek İçin Tıklayınız: https://www.dikilitdiosb.org.tr/wp-content/uploads/6-Birim-Fiyat-Teklif-Cetveli-07.08.2023.xlsx