Enerji

Elektrik Birimi Hizmetleri;

Devre aydınlatma elektrik şebekesinin işletme-bakımının yapılması,
Bölge içi OG Elektrik Dağıtım Şebekesinin 24 saat hizmet verecek şekilde işletilmesi,
Meydana gelen arızaların giderilmesi,
Katılımcı firmaların OG enerji taleplerinin incelenerek enerji müsaadesinin verilmesi,
Elektrik Satış Sözleşmelerinin hazırlanması,
Montajı tamamlanmış tesislerin işletmeye alınması,
Katılımcı firmaların elektrik tüketimine esas ölçü sistemlerinin kontrolü ve takibi,
Ay sonlarında endekslerin okunması, kontrole esas değerlerin muhasebe birimine aktarılması,
Katılımcı inşaat ruhsatlarına esas elektrik projelerinin kontrolü,
Elektrik Dağıtım Sisteminin altyapısının kontrolü ve çalışır durumda olmasının sağlaması,
Planlı olarak yapılacak bakım çalışması esnasında elektrik kesilecek ise bunun önceden ilgili firmalara bildirilmesi,
Bölge üyelerinin her geçen gün artan elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla gereken hizmetlerin yerine getirilmesi.”
Hizmetlerin yürütülmesi sırasındaki süreçler ve bu süreçlerle ilgili bilgiler ise şu şekildedir;

ELEKTRİK ABONELİĞİ ŞARTLARI

Şantiye Aboneliği

Şantiye aboneliği süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;

Bölgeden Yapı Ruhsatının alınması,
Bölgeye şantiye elektriği talebi ile ilgili dilekçe verilmesi,
Bölge tarafından Elektrik Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve firmaya iletilmesi,
Sözleşmenin firma tarafından imzalanması,
Firma tarafından sözleşmenin damga vergisinin (firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine) yatırılması,
Güvence Bedelinin firma tarafından MOSB banka hesabına yatırılması,
Şantiye elektriği için firma tarafından, 1adet sorumlu Elektrik Mühendisi görevlendirilip yazı ile Bölgeye ibra edilmesi,
Sayaç panosunun ve sayaç panosu besleme hattının firma tarafından hazırlanarak montajının yapılması,
Fiziki bağlantının Bölgenin elektrik ekibince yapılması,
Bu aşamadan sonra şantiyeye enerji verilir.

Sanayi Aboneliği

Sanayi aboneliği süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;

Dilekçe ile Bölgeden, tesiste kurulacak trafoların toplam anma gücü kadar enerji müsaadesi talebinde bulunulması,
Bölge tarafından verilecek enerji müsaadesine göre Yüksek Gerilim projelerinin hazırlanması,
Hazırlanacak proje dosyasında bulunacak evraklar ve projeler;
Genel Notlar
Paftalar ölçekli olacaktır.
Projeler 4 takım halinde aşağıda bahsedilen gruplara göre tanzim edilecek ve uygun konulara konulacaktır.
Klasör kapak dışına proje adı yapıştırılacaktır.
Proje paftalarında kullanılan semboller ve anlamları tablosu bulunacaktır. (Antet üstünde sağ üst köşede). Antetlerde üst yarım bölüm T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü için boş olarak bırakılacaktır.
Enerjinin temin edildiği DM’ye ait daha önceden onaylanmış OG tek hat şeması (Özel Enerji Üretim Şirketinden beslenen OSB’ler için)
Şayet kompakt tip prefabrik trafo köşkleri kullanılıyor ise bununla ilgili TSE Belgeleri ile Tip Test Raporları dosyaya konacaktır.
Tüm hesaplama ve çizimlerde “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne” uygun olacaktır.
Dokümanlar
Enerji Müsaade Yazısı (OSB Yönetimi tarafından verilecek)
SMM Belgesi
Büro Tescil Belgesi
Yetki Belgesi (Projeyi yapan büro veya mühendis adına tesis yetkilerince verilecek)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Projeyi yapan büro veya mühendis adına ilgili sayfa)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Projesi yapılan tesis adına ilgili sayfa)
İmza Sirküleri (Projesi yapılan tesis yetkilileri için)
OSB’nin EPDK’dan aldığı Dağıtım Lisansı fotokopisi. (Ekleriyle tam sayfa)
Gerekçe ve Proje Açıklama Raporu
Proje konusu ve kapsamı
Projesi yapılan tesis hakkında açıklayıcı bilgi
Mevcut durum
Varsa yapılacak ilaveler ile ilgili değişiklikler
Enerjinin temin şekli
Kullanılacak hücreler ve tüm OG-AG elektrik ekipmanlarının özellikleri
Enerji ölçümünün hangi noktadan ve hangi usul ile yapılacağı
Enerji müsaade yazısında yerine getirilmesi gereken hususlar varsa bunların ne şekilde yapıldığı raporda detaylı olarak izah edilecektir.
Keşif Listesi
Hesaplar
Trafo Güç Hesapları (Bu güçler tablo olarak gösterilecek ve AG tek hat şeması ile uyumlu olacak)
Kompanzasyon tesisi hesabı (Her bir trafonun Anma gücü değeri üzerinden hesaplanacak, Tek hat şemalarında kademe sayısı ve güçleri gösterilecektir.)
Kısa Devre Hesapları ve hesapların irdelenmesi (Teorik hesaplar, kısa devre hesabı tek hat şeması, kısa devre şeması eşdeğer devresi çizilecek. Ayırıcı -Kesici ve akım trafoları ve ekipmanlar tarafından irdelenecek)
Topraklama Direnci Hesabı
Yıldırımdan Korunma Tesis Hesabı
OG-AG Kablolarının Hesapları ve İrdelenmesi (Akım taşıma, Kısa devre dayanımı, kesit hesabı, gerilim düşümü hesabı)
Aydınlatma Hesapları.
Planlar
Vaziyet Planı (Enerji alınan noktadan itibaren OG bağlantılı iletken kesit ve metrajları ile birlikte yeni tesis edilecek TM dahil)
OG Tek Hat Şeması (Enerjinin temin edildiği DM hücre açılımları ile birlikte, güç, metraj, kesitler, koruma ve kilitlemeler vs. ) proje üzerinde gösterilecektir.
AG Tek Hat Şeması (Şayet müsaitse OG ile aynı paftada çizilmesi tercih edilir)
AG Güç Dağıtım Tesisat Planı (Güç, kesit ve metrajlar gösterilecektir.) Varsa Busbar taşıma sistemi tesisat planı
Trafo Merkezi Yerleşim Planı ve Kesit Görünüşleri (Kablo bağlantıları ile birlikte 1 üst-2yan görünüşler isimlendirilip ölçülendirilecek. OG Hücreleri dâhil)
Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisat Planı
Hazırlanan projelerin onaylanması için MOSB’a başvuru yapılması,
Bölgemizin onayına müteakip firmanın onaylı projeye uygun bir şekilde tesisini tamamlaması,
Tesisin tamamlanması sonrasında MOSB’a geçici kabulün yapılması için başvuruda bulunulması,
Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Belgesine sahip sorumlu Elektrik Mühendisi görevlendirilip yazı ile Bölgemize ibra edilmesi,
Geçici kabulün yapılması ve yapı kullanma izin belgesinin alınmasını müteakip firmaya sürekli enerji verilir.
NOT: Şantiye tarifesinden sanayi tarifesine geçilmesi için tesisin üretime geçmesi (Yapı kullanma izin belgesi alınması) ve Sanayi Sicil Belgesinin yazılı olarak Bölgemize ibraz edilmesi gerekmektedir.