Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Kullanma Ve Sulama Suyu Amaçlı 3 Adet Su Sondajı Yapım İşi İhale Duyurusu

İHALE İLANI

a) İşveren’in Adı ve Adresi:DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İzmir Ticaret Odası, Atatürk Cad. No: 190, 35220 Alsancak/İZMİR
b) İhale Dosyası ve Teklifin teslim edileceği yer:İzmir Ticaret Odası Atatürk Caddesi No:190, 35220 Alsancak / İZMİR (5. kat)
c) İşveren İletişim Bilgileri::0 232 402 70 70 – [email protected] – www.dikilitdiosb.org.tr
d) İhale Dokümanı Satış Bedeli 1.000,00-TL olup söz konusu bedel Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Halk Bankası İzmir Şubesi TR26 0001 2009 7210 0016 0001 61 Nolu IBAN hesabına yatırılacaktır.
e) İhalenin Adı:Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Kullanma Ve Sulama Suyu Amaçlı 3 Adet Su Sondajı Yapım İşi
f) İşin Yapılacağı yer:İzmir İli, Dikili İlçesi İsmetpaşa Mah. 399 ada 48 parselinde yer alan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi.
g) İşin Süresi:150 Gün
h) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
h) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22/11/2023 – Saat 14:00
i) İhalenin Yeri::İzmir Ticaret Odası

1. İhale Kapsamında Yapılacak İşler:

1.1. İş gereğince; lokasyonları belirlenmiş olan 3 adet noktada soğuk su sondajları açılacak, teçhizi yapılacak, testleri tamamlanıp sağlam şekilde kullanıma hazır halde teslim edilecektir.

2. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Yeterlilik:

İSTEKLİLERİN, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

2.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

2.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, en geç ihale tarihinden üç ay önce alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

2.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

2.4. İSTEKLİ’nin son on yılda bitirdiği sondaj işlerine ait liste,

2.5. daha önce yaptığı benzer işlerin listesi, referans yazıları ve iş bitirme belgeleri teklif zarfının içerisinde olacaktır. Benzer iş referansları ve iş bitirme belgeleri yetersiz olan firmaların teklifleri değerlemeye alınmayacaktır.

2.5.1. İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.

2.5.2. Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

2.5.3. İSTEKLİ yapmış olduğu işleri gösteren bir referans listesi sunacaktır.

2.6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

2.7.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Jeoloji Mühendisliği ve/veya Petrol Mühendisi

2.8. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Yer Görme Belgesi,

2.9. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin Taahhütname,

2.10. Taslak İş Programı: İSTEKLİ, ayrıntılı iş programı ile teklif bedelinin iş gruplarına ve aylara göre dağılımını gösterir nakit akış tablosunu teklif ekiyle birlikte vermek zorundadır. İş programında yer tesliminin yapıldığı tarih 1. gün olarak sayılır ve işin tamamlanacağı tarih de son gün olarak gösterilir.

2.11. İdari Şartname, Teknik Şartname, Bilgi Güvenliği, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi ve Sözleşme Taslağının her sayfasında kaşe ve imzalanmış hali,

2.12 Bu Şartnamede belirlenen dosya bedelinin İŞVEREN’e yatırıldığını gösteren makbuz,

İSTEKLİLER, yukarıda sayılan belgelerin örneklerini vermek zorundadır.

3. İsteklilerin Teklif Başvurusunda Aranacak Zorunlu Belgeler

3.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3.2. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

3.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

3.4. İsteklinin son on yılda sektöründe bitirdiği işlere ait liste,

3.5. İstekliye ait iş deneyim belgeleri,

3.6. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Yer Görme Belgesi,

3.7. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin taahhütname,

3.8. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,

3.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

3.10. Taslak iş programı,

3.11. İdari Şartname, Bilgi Güvenliği, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi ve Sözleşme Taslağının her sayfasında kaşe ve imzalanmış hali,

Sorular İçin İlgili Personelin Adı, Soyadı/Unvanı:

Burhan CEYLAN (İnşaat Mühendisi)

İletişim: 0554 998 50 59

Oğuzcan İSKEÇELİ (Jeoloji Mühendisi)

İletişim: 0537 518 45 53

Samet BAŞEĞMEZ(Bölge Müdürü)

İletişim: 0544 395 89 80

Not: İhale ile şartlara ve dokümanlarına ücretsiz incelemek için İzmir Ticaret Odası, Atatürk Cad. No: 190, kat: 5 35220 Alsancak/İZMİR adresinden ulaşabilirsiniz.

Not: Organize sanayi bölgelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımı ve toprak hareketi gibi altyapı harcamalarını da Katma Değer Vergisi Kanunun 13. maddesi J bendine göre Katma Değer Vergisinden muaf tutulmuş olup KDV ödenmeyecektir.

Birim Fiyat Teklif Cetvelini İndirmek İçin Tıklayınız: https://www.dikilitdiosb.org.tr/wp-content/uploads/3.-ETAP-SOGUK-SU-SONDAJI-TEKLIF-CETVELI-14.11.2023.xlsx