Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi DT-7 Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması ve Kuyu Bitirme Testleri Yapım İşi İhale İlanı

a) İşverenin Adı ve Adresi:DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İzmir Ticaret Odası, Atatürk Cad. No: 190, 35220 Alsancak/İZMİR
b) İhale Dosyası ve Teklifin teslim edileceği yer:İzmir Ticaret Odası Atatürk Caddesi No:190, 35220 Alsancak / İZMİR (5. kat)
c) İşveren İletişim Bilgileri::0 232 402 70 70 – [email protected] – www.dikilitdiosb.org.tr
d) İhalenin Adı:Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi DT-7 Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması ve Kuyu Bitirme Testleri Yapım İşi
e) İhale Dökümanı Satış Bedeli 5.000,00-TL olup söz konusu bedel Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Halk Bankası İzmir Şubesi TR26 0001 2009 7210 0016 0001 61 Nolu IBAN hesabına yatırılacaktır.
f) İşin Yapılacağı yer:İzmir İli, Dikili İlçesi Salimbey Mah. 157 ada, 2 parselinde yer alacak olan DT-7 kuyu lokasyonu.
h) İşin Süresi:75 gün.
ı) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
j) Dosya teslim tarih ve saati:10/07/2024 – Saat 15:00
k) Dosya Teslim Yeri::İzmir Ticaret Odası 5. Kat Dikili TDİOSB Ofisi

1. İhale Kapsamında Yapılacak İşler:

1.1. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması ve Kuyu Bitirme Testleri Yapım İşi 

•          26” Çapında Her Türlü Formasyonda Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması,

•          17 ½” Çapında Her Türlü Formasyonda Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması,

•          12 ½” Çapında Her Türlü Formasyonda Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması,

•          ø 20” Üretim Muhafaza Borusu (36 lb/ft K-55 veya J-55 Casing, 8 mm) (Boru Arkasının Yüzeye Kadar Çimentolanması Dâhil),

•          ø 13 3/8” Üretim Muhafaza Borusu (36 lb/ft K-55 veya J-55 Casing, 8 mm) (Boru Arkasının Yüzeye Kadar Çimentolanması Dâhil),

•          ø 9 5/8” Liner Filtreli Kapalı Boru (26 lb/ft K-55 veya J-55 Casing, 8 mm) (Filtreli/Kapalı),

•          Booster İle Kuyu İnkişafı,

•          Kuyu Verim Deneyi Yapılması (Kuyudaki Akışkana Uygun Sıcaklık ve Debili Pompa İle),

•          Kuyu Bitirme Testleri.

2. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Yeterlilik:

İSTEKLİLERİN, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

2.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

2.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, en geç ihale tarihinden üç ay önce alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

2.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

2.4. İSTEKLİ’nin son on beş yılda bitirdiği sondaj işlerine ait liste,

2.5. İş Deneyim Belgesi, İSTEKLİ’nin kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İŞVEREN’ce kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini, denetlediğini veya yönettiğini gösteren belge niteliğinde olacaktır. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Yönetme Belgesi ve İş Denetleme Belgesi’dir. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

2.5.1. Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan AIV ve AXIV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

2.5.2. İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.

2.5.3. Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

2.5.4. İSTEKLİ yapmış olduğu işleri gösteren bir referans listesi sunacaktır.

2.6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

2.7.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Jeoloji Mühendisliği ve/veya Petrol Mühendisi,

2.8. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Yer Görme Belgesi,

2.9. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin Taahhütname,

2.10. Taslak İş Programı: İSTEKLİ, ayrıntılı iş programı ile teklif bedelinin iş gruplarına ve aylara göre dağılımını gösterir nakit akış tablosunu teklif ekiyle birlikte vermek zorundadır. İş programında yer tesliminin yapıldığı tarih 1. gün olarak sayılır ve işin tamamlanacağı tarih de son gün olarak gösterilir,

2.11. İdari Şartname, Teknik Şartname, Bilgi Güvenliği, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi ve Sözleşme Taslağının her sayfasında kaşe ve imzalanmış hali,

2.12 Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İŞVEREN’e yatırıldığını gösteren makbuz,

İSTEKLİLER, yukarıda sayılan belgelerin örneklerini vermek zorundadır.

3. İsteklilerin Teklif Başvurusunda Aranacak Zorunlu Belgeler

3.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3.2. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

3.3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu (teklif bedelinin %3’ü) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuz,

3.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

3.5. İsteklinin son on beş yılda jeotermal sektöründe bitirdiği işlere ait liste,

3.6. İstekliye ait iş deneyim belgeleri,

3.7. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Yer Görme Belgesi,

3.8. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin taahhütname,

3.9. Makine ve diğer ekipmana ilişkin taahhütname,

3.10. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,

3.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

3.12. Taslak iş programı,

3.13. İdari Şartname, Teknik Şartname, Bilgi Güvenliği, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi ve Sözleşme Taslağının her sayfasında kaşe ve imzalanmış hali,

Sorular İçin İlgili Personelin Adı, Soyadı/Unvanı:

Oğuzcan İSKEÇELİ (Jeoloji Mühendisi)

İletişim: 0537 518 45 53

Mehmet Can SEZER (Makine Mühendisi)

İletişim: 0553 848 91 31

Burhan CEYLAN (İnşaat Mühendisi)

İletişim: 0554 998 50 59

İhale dokümanları ücretsiz olarak İzmir Ticaret Odası, Atatürk Cad. No: 190, kat: 5 35220 Alsancak/İZMİR adresimizde incelenebilir.

Not 1: Organize sanayi bölgelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımı ve toprak hareketi gibi altyapı harcamalarını da Katma Değer Vergisi Kanunun 13. maddesi J bendine göre Katma Değer Vergisinden muaf tutulmuş olup KDV ödenmeyecektir.

Not 2: Çalışma süresince Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Kontrol Mühendisi ve İŞVEREN’in Kontrol Mühendisi (Jeoloji Mühendisi), sondaj çalışmasının her safhasında kontrol ve müdahale etmeye yetkilidir.

Birim Fiyat Teklif Cetvelini İndirmek İçin Tıklayınız: https://www.dikilitdiosb.org.tr/wp-content/uploads/DT-7-JEOTERMAL-SONDAJ-BIRIM-FIYAT-TEKLIF-CETVELI.xlsx