Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

 

                                                                                                                                     AMAÇLARIMIZ
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamak ve bu yönde tetikleyici bir süreç başlatmak; topraksız modern seralarda iyi tarım uygulamaları yaparak ülke tarımına katkı sağlamak.
Bölgede modern teknolojik seracılık alt yapısını geliştirmek ve modern sera kümelenmesini sağlamak,
Bölgenin jeotermal enerji potansiyelini değerlendirmek ve kaynakların sürdürülebilir, yenilenebilir özelliğini korumak,
Jeotermalin yanı sıra güneş, rüzgar gibi yenilebilir ve sürdürülebilir enerji sistemlerini hibrit bir şekilde seraların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanmak,
Kaliteli yaş sebze ve meyve üretiminin artışı ile birlikte ihracat miktarını arttırmak,
Yaş sebze ve meyve sektöründe yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım ortamı sağlamak,

                                                                                                                                     HEDEFLERİMİZ
Avrupa ve Türkiye’nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma ve soğutma için yenilebilir enerji kaynaklarını kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesini oluşturmak, 
Modern ve otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80.000 ton kaliteli yaş sebze ve meyve üreterek yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunmak, güçlü bir pazar oluşturmak ve 3.500 kişiye istihdam sağlamak,
Enerji ihtiyacını bünyesindeki jeotermal, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji tesislerinden karşılamak; böylelikle kendi kendine yeten bir TDİOSB olmak, hibrit ve merkezi ısıtma merkezi sayesinde tüm seralara ve tarımsal sanayi tesislerine istedikleri ısıyı vermek, 
Katı atık yönetim alanı, bitki ve evsel atıkların yönetimine yönelik biogaz / biokütle tesis alanı, arıtma tesisi ve jeotermal enerjinin reenjeksiyonu, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye duyarlı tarımsal üretim gerçekleştirmek, 
Seralarda kullanılacak ileri teknolojik uygulamaları ile tarımsal üretimde kalite ve verimliliği arttıracak, başta su ve enerji olmak üzere kaynakların etkin kullanımı sağlayacak, maliyetleri düşürecek, güvenli gıda arzını ve izlenebilirliği sağlayacak, tarımda katma değer yaratacak sürdürülebilir ve rekabetçi üretim yapacak ekosistemi oluşturmak, 
Dikili TDİOSB olarak yatırımcılara yol, su, ısıtma-soğutma, enerji, telekom, kanal, arıtma gibi altyapı olanaklarını sunup, yatırımcıların tamamen üretime ve satışa odaklanmasını sağlamak, 
Ar-Ge hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, üniversite-tarım-sanayi birlikteliği, iyi ve yenilikçi tarım uygulamaları ve Tarım 4.0 hedefleriyle uyumlu üretim ortamını yaratmak,